Privacybeleid

Privacyverklaring Sport en Fitnesscentrum Pleizier
Sport en Fitnesscentrum Pleizier hecht veel waarde aan jouw privacy en de bescherming van jouw
persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over
hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Als je een lidmaatschap hebt, een lidmaatschap afsluit, informatie opvraagt of onze website
bezoekt, dan verzamelen wij bepaalde informatie en gegevens van jou. Op de verwerking van
deze gegevens is wet- en regelgeving van toepassing, waaronder de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG).
Hieronder hebben wij voor jou op een rijtje gezet:
1. Welke gegevens wij van jou verwerken
2. Waarom wij dat doen
3. Hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.
Ons privacy beleid kan van tijd tot tijd veranderen. De meest actuele versie vind je altijd op
onze website.
WELKE GEGEVENS VERWERKEN WE?
Algemeen:
Volgens de AVG is een persoonsgegeven “elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of
identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die tot jouw persoon te
herleiden zijn.
Online surf- en klikgedrag:
Daarnaast verzamelen we informatie over je bezoek aan onze website. Het gaat daarbij in
eerste instantie om gegevens die jouw browser standaard naar elke website stuurt, die je
bezoekt. Denk daarbij aan je IP-adres. Wij kunnen ook informatie verzamelen over welke
pagina’s van onze website je bekijkt, op welke links (koppelingen) je klikt, hoe vaak je onze
website bezoekt en welke andere handelingen die je verricht; oftewel je surf- en klikgedrag.
Cookies:
Een cookie is een hoeveelheid data die een server naar jouw browser stuurt met de
bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server
teruggestuurd wordt. Zo kan de server jouw browser eenvoudig opnieuw herkennen (bron:
Wikipedia). Een cookie wordt bijvoorbeeld gebruikt wanneer je jouw login wilt opslaan in de
browser, zodat je hem de volgende keer niet meer hoeft in te typen. Onze website maakt
gebruik van dit soort (tijdelijke) cookies. Soms zijn dat cookies van derden.
Gegevens bij aanvragen:
Bij het aanvragen van informatie over een lidmaatschap of een proeftraining verwerken wij
jouw voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer.
Gegevens van leden en oud-leden:
Bij het afsluiten van een lidmaatschap (bij zowel proefmaanden, arrangementen of
abonnementen) verwerken wij jouw voornaam en achternaam, geslacht, adres, woonplaats,
geboortedatum, bankrekeningnummer, telefoonnummer en je e-mailadres. Wanneer je
jezelf laat meten, verwerken we ook jouw lichaamsgegevens. Hieronder vallen jouw hartslag,
bloeddruk, lengte, gewicht etc.
Waarom verwerken wij je gegevens?
Dienstverlening:
Zonder verwerking van jouw persoonsgegevens, kunnen wij onze diensten niet aan je
leveren. Je kunt dan bijvoorbeeld niet inloggen in de website, jouw voortgang niet inzien en
kunnen we je geen persoonlijke begeleiding geven op basis van jouw resultaten.
Wettelijke verplichting:
We kunnen op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om je persoonsgegevens te
verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde
autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk
onderzoek.
Marketingactiviteiten:
We kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken ten behoeve van marketingactiviteiten (ook
na beëindiging van je lidmaatschap). Wij zullen echter nooit jouw persoonsgegevens
verkopen aan derden voor hun marketingactiviteiten.
Onderzoek:
We kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken voor het doen van onderzoek en het
uitvoeren van analyses om onze diensten te verbeteren.
Hoe gaan wij om met jouw gegevens?
Minderjarigen:
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar)
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.
Beveiliging:
We zorgen voor een passende beveiliging van jouw gegevens. Zo kunnen bijvoorbeeld niet
alle medewerkers al jouw gegevens inzien. Bovendien gebruiken we jouw gegevens alleen
zoals in dit privacy beleid is vastgelegd.
Wij werken samen met partners, bijvoorbeeld voor het aanbieden van onze app en andere
diensten als het incasseren van openstaande facturen. Het kan dus voorkomen dat wij je
persoonsgegevens aan die partners verstrekken. Van onze partners verlangen wij, dat zij ten
minste voldoen aan de AVG. Zij moeten voorzichtig omgaan met jouw persoonsgegevens en
het is hen verboden om jouw gegevens ergens anders voor te gebruiken dan waarvoor ze aan
hen zijn verstrekt. Met alle relevante partijen is een verwerkersovereenkomst afgesloten.
Bewaartermijn:
Wij bewaren je gegevens voor zover dat noodzakelijk is. Zoals hierboven beschreven hebben
we de gegevens nodig om onze diensten mogelijk te maken. Je gegevens zullen nooit langer
bewaard worden dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per
soort persoonsgegevens.
Rechten omtrent jouw gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je hebben
ontvangen. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een
deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jouw
verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een
andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan
voornoemde verzoeken. Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou
gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Vragen:
Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact
met ons op!

Contactgegevens
Sport en Fitnesscentrum Pleizier
Wisseloordplein 4
1106 MH Amsterdam Zuidoost
[email protected]